За майстори

Praktis
Майстор ли сте?
Регистрирайте се в нашия сайт, като попълните по желание своите име, фамилия, телефон, град, е-mail, вид услуга във формата за регистрация на майстори! По този начин ставате лесно откриваем за нови клиенти. Желаете ли майсторска карта, която носи допълнителни бонуси и отстъпки за Вас и Вашите клиенти?

Ако си търсите майстор

Изберете майстор за своя ремонт или поправка от регистрираните в нашия сайт майстори. Те получават майсторска карта, кoято Ви носи отстъпки.
Намери майстор

Ако сте майстор

Регистрирайте се в нашия сайт, като попълните по желание своите име, фамилия, телефон, град, е-mail, вид услуга във формата за регистрация на майстори!

Общи условия за пазаруване

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.praktis.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „Мегадом” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан № 66, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130105570, представлявано от Любен Милчев – Управител, национален телефон: 0700 45 004, e-mail: online@praktis.bg, наричано по-долу за краткост „ПРАКТИС” от една страна и от друга страна -  Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.praktis.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

2. Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели.

Публикуването на ревюта се извършва след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение,Мегадом ООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи Мегадом ООД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3. Политика за защита на личните данни

"Мегадом" ООД обработва Вашите лични данни с цел да предостави на Вас по-качествени, по-добри и по-разнообразни продукти и услуги. Сигурността и поверителността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас.

Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Praktis, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.praktis.bg

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на собствен сървър и при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

4. Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

5. Какви лични данни събираме и как ги използваме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, запитване за услуга, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

При необходимост на издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

6.  Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

7. Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

8. Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до dpo@praktis.bg. С оглед избягване на злоупотреби, запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

9. Бисквитки

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

10. Други

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/48/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

От съображения за сигурност на личните данни на Клиента Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име,чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Мегадом” ООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

11. Електронният магазин www.praktis.bg предлага богата гама от стоки за градина, обзавеждане, строителство и декорация. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

11.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.praktis.bg.

11.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на Практис.

11.3. Електронният магазин www.praktis.bgпредлага и стоки, изработени по поръчка на Потребителя. Стоките, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.

12. Практис не носи отговорност за

непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

13. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Практис не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

14. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 

15. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 

16.  Практис си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

ПОРЪЧКИ

17.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Практис. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.praktis.bg предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т.23 от настоящите Общи условия.

18.  За да направите поръчка през сайта на Практис, следвайте следните стъпки:

18.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката. 

18.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се в долния десен ъгъл на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

18.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.

* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта на Практис, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, призатваряне на сайта на Практис.

** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Практис и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

18.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Продължи”. 

18.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, телефон за връзка, e-mail. 

18.6.      Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.

18.6.1.   При избор на куриер, ще се появи таблица с различни варианти за срок на доставка. Изберете от предложените възможности. Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира автоматично и зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”.

18.7.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.praktis.bg. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Продължи”. 

18.8.  На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

18.9.  Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

18.10.В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Финализирай”. 

19.  При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "Мегадом" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Финализирай", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила. 

20.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

21.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Практис има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Практис може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Практис. 

22.  Всяка една поръчка се прозвънява предварително, преди да бъде изпратена с цел проверка на информацията подадена от клиента. 

ВАЖНО!!! - Поръчки, които не са потвърдени по телефон не се обработват. След три опита от наша страна да се свържем с клиента и нямаме връзка с него, поръчката ще се канцерира автоматично.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

23.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

23.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

23.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“).

23.1.2.  Плащане по банков път.

23.1.3.  Плащане с дебитна/кредитна карта.

23.1.4.  На изплащане, с кредит.

23.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България:

23.2.1.  Плащане по банков път.

23.2.2.  Плащане с дебитна/кредитна карта.

23.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Практис, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока.

24.  При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“) клиента дължи такса наложен платеж, която е процент от стойността на пратката и се изчислява автоматично от сайта преди финализиране на поръчката. Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Практис сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

25.  При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Практис, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

26.  При избран начин на плащане „с дебитна/кредитна карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал. 

27.  Условия за покупка на кредит от електронния магазин www.praktis.bg.

27.1.  Всеки Потребител, който желае да закупи чрез електронния магазин стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

27.2.  Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, чиято конкретна поръчка е с обща цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките, включени в поръчката.

27.3.  Кандидатстването се извършва: само по електронен път, само чрез сайта, посредством натискане на бутона "На изплащане, с кредит", след което се следва предвидената процедура. 

27.4.  Условията, на които Потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Практис не участва, по какъвто и да е начин, в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Практис не е представител и не извършва посредническа дейност, в полза на която и да е търговска банка или финансова институция.

27.5.  Доставката на закупени на кредит, чрез електронния магазин стоки, се извършва, само след като Практис бъде уведомен от финансовата институция, че Потребителят е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 3 /три/ дни и започва да тече от момента, в който Практис получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с Потребителя. При получаване на заявените стоки, Потребителят подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай че е избрал защитен кредит. Потребителят - Кредитополучател подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и се подписва. Копието от личната карта се предава на куриера. 

27.6.  Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от Потребителя в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоките се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

ДОСТАВКА

28.  Стоките, поръчани от електронния магазин praktis.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

28.1.  за територията на Република България за населени места с обслужване от куреир от Понеделник до Петък - до 3 /три/ работни дни. Всички палетни пратки се обслужват от куриер от Понеделник до Петък - до 5 /пет/ работни дни - важи за продукти налични в складовете на Praktis. Продукти по индивидуална поръчка се транспортират в рамките на 2 до 14 работни дни, освен ако на ниво продукт, не е упоменато друго. 

28.2. за територията на Република България  за населени места с  обслужване от куреир Вторник и Четвъртък - от 3 /три/ до 7 /седем/ работни дни.  - важи за продукти налични в складовете на Praktis

28.3. извън територията на Република България (за ЕС) – до 6 /шест/ работни дни - важи за продукти налични в складовете на Praktis. Поръчки за ЕС се правят само и единствено по имейл или телефон. 

28.4. Всички поръчки направени след 14:00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени до 14:00ч се обработват същият ден и се взимат от куриер при готовност.

28.5.  Всички пратки до 20 кг от куриерска фирма Еконт, се доставят до врата на етаж. Пратки над 20 кг. (включително и палетни пратки )се доставят до входната врата на сградата(къща с двор до вратата на двора). Условията за доставка с фирма Практис, може да видите тук.

Срокът за доставка започва да тече, след като служител на Praktis се свърже с клиента, за потвърждаване на поръчката, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта” или „На изплащане, с кредит”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България и Европейския съюз.

29.  Практис не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Практис обстоятелства.

30.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка.   При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци на - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети,документа за покупа,гаранционна карта.  Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Практис на тел. 0700 45 004.

30.1 Всички пратки с куриерска фирма Еконт пътуват с опцията известяване на клиента чрез SMS и имейл.

31.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Практис не бъде незабавно уведомен на тел 0700 45 004, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

32.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Практис на тел 0700 45 004 за отстраняване на несъответствието.

33.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи.Всички пратки пътуват с документ за покупка за стоки с гаранционен срок и гарнационна карта. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

34.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Практис се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

35.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на Практис на тел. 0700 45 004.

36.  Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

37. Вземи от магазин

„Вземи от магазин“ е опция, която предоставя възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в избран магазин на Практис. За да се възползвате от опцията „Вземи от магазин“ е необходимо: Да поръчате стока от онлайн магазина. Да попълните коректно всички формуляри за поръчка, като задължително посочите получател на стоката и изберете магазина на Практис, в който същата да бъде получена. Да заплатите цената на стоката посредством банкова карта или чрез банков превод, или чрез опцията на лизинг. Да получите стоката не по-късно от 7 календарни дни, считано от датата на потвърждаване на поръчката от наш оператор. Получаването става само в обявеното работно време във съответния магазин на Практис, единствено от лицето посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемо-предавателен протокол, където получателят собственоръчно изписва собственото и фамилното си име. Всички поръчки "Вземи от обект" са готови за вземане, след като се потвърди на клиента по телефон, че може да си вземе поръчката.

Важно!!!  - Практис не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока, като след изтичане на срока от 7 дни, поръчката ще се счита за анлурана, а сумата за покупката ще се възстанови на клиента спрямо условията за онлайн пазаруването. 

                 - Поръчките може да се взимат само от лицето посочено като получател, затова се изисква и документ за самоличност. Ако лицето посочено като получател, изпрати трето лице за взимане на пратката, той трябва да разполага със всички документи на самата поръчка или тяхно копие, като лицето посочено като получател, трябва да уведоми в писмени вид онлайн отделът(на online@praktis.bg), като предостави имената на третото лице и след като получи подтвържение от оналйн отдела, той може да изпрати третата страна за взимане на неговата пратка. При получаване на пратката, третата страна ще подпише приемно-предавателен протокол.

38. Всички поръчки с обща стойност над 500 лв. са с безплатна доставка за България. Безплатната доставка за над 500 лв или продукт с такъв етикет, е за самата такса за доставка, тя не изключва таксата наложен платеж. Безплатна доставна за над 500 лв, не важи за периода на Cyber Week, както и за други активности, в които е упоменато за това! 

- Безплатна достaвка на продукти / Безплатна доставка / - Всеки продукт с безплатна доставка има икона, която показва, че доставката за него е за сметка на продавача, както и срок, указващ до кога е активна безплатната доставка. Фирма Praktis запазва правото си да намали или удължи този срок по нейна преценка. 

38.1 Безплатната доставка за над 500 лв не важи за следните продукти -  Гранитогрес, теракота, плочки за баня, гардероби, декоративни камъни,пелети и биоетанол, както и за всички "Сухи строителни смеси". За тези продукти може да получите индивидуална оферта за транспорт, като се свържете с наш оператор.   

ПРАВО НА ОТКАЗ

PRAKTIS следва всички международни стандарти и разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки наш клиент може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.

39. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Можете да използвате нашата електронна форма за връщане и отказ на продукти(намира се в края на страница) или да използвате приложения стандартен формуляр за отказ. Ако изпозлвате стандратният формулят за отказ моля да го изпратите на електронен адрес:reklamacii-online@praktis.bg.  При подаване право на отказа, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор - не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на стоките. Всички възстановявания на пари, се извършват по банков път в рамките на 14 дни, след връщането на закупените продукт/и, във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

V. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия за стоки, чиято цена се определя на база на кв.м/л.м. Поради тази причина при всяка поръчка, същите следва да бъдат отрязани съобразно индивидуалните изисквания на Потребителя за техния размер. Такива стоки могат да бъдат балатум, мрежи, найлони, изкуствена трева, мушама и др.
Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП потребителят не може да упражни право на отказ и за стоките, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя. Тези стоки са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител.

Правото на отказ не се прилага и в следните случай:

- Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт.
- Зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo.
- Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни.

Предавяването правто на отказ от договора от разстоние може да се направи само,чрез нашата електроннта форма (намира се в края на страницата) или да се изпрати попълнен формуляр на reklamacii-online@praktis.bg.Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук

VI. Клиента следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от Практис на върната стока в 14-дневен срок:

  • За да върнете стока/ите, трябва да попълните електронната форма или следният формуляр(Свали от тук), след което да изпратите формуляра на имейл  reklamacii-online@praktis.bg
  • При приемане на стоката/ите от страна на служител на Практис, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то Практис има правото да откаже приемането на върнатата стока. 
  • При устанояване на употреба на продукта/ите Практис има право по чл. 55 ал.4 да върне от 70-30%( в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите
  • При установавнето на нарушения само на търговската опаковка, Практис има правото по чл. 55 ал.4  да върне 90% от сумата на продукта/ите

40. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

41. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Практис, с получаването на стоката от Практис. При продукти, които неможе да се констатира състоянието на продукта при самото приемане, след преглед на служител се констатира, дали има употреба, нарушение или друг проблем със върнатия продукт.

42. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Практис стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Практис за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Практис се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

43. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

44.  Търговска гаранция.

44.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора

44.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

44.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

44.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Практис или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

44.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

44.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката. 

44.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по 33-38 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, и по-точно - независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 33-38 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 

45. Рекламации

45.1. Рекламациите се предявяват пред Практис или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

- На място, във всеки един от търговските обекти на Практис, посочени в интернет страницата praktis.bg

- При стоки с предоставeна търговска гаранция - на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;

45.2. Рекламациите от разстояние се подават чрез нашата форма за рекламации (намира се в края на страницата) или писменно и  се изпращат на следните адреси:

- на адреса по търговска регистрация на дружеството „Мегадом“ ООД – гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан № 66;

- по електронен път - на електронния адрес за рекламации на Практис – reklamacii-online@praktis.bg

45.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

45.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 - Документите предоставяни в сервизи или на място в магазина, трябва да са само и единствено оригиналните такива

46. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Практис. Практис уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

47. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите. Удовлетворяването на рекламции се извършва в срок до 30 дни.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

48.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Практис има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

49. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Практис на формата за въпроси и запитвания или на тел 0700 45 004, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 

50.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Практис не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

51.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин praktis.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Практис и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

52.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

53. Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове

Форма за връщане и рекламация за online поръчки

Клиент

Покупка

Какво бихте желали да се случи

  • * ВАЖНО: могат да бъдат връщани само продукти, закупени от Мегадом ООД, за които не са минали повече от 14 календарни дни от доставката.

Защо връщате продукта?

Задължителни документи при рекламация

Точен адрес за вземане на стоката:
* ВАЖНО! Тази опция може да я използвате, само ако връщате стока поради рекламация.

* Задължителни полета

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: