Връщане и замяна

ПРАВО НА ОТКАЗ

PRAKTIS следва всички международни стандарти и разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки наш клиент може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.

33. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление. Можете да използвате нашата електронна форма за връщане и отказ на продукти(намира се в края на страница) или да използвате приложения стандартен формуляр за отказ. Ако изпозлвате стандратният формулят за отказ моля да го изпратите на електронен адрес:reklamacii-online@praktis.bg.  При подаване право на отказа, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Всички възстановявания на пари, се извършват по банков път в рамките на 14 дни, след връщането на закупените продукт/и, във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

V. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 33-36 от настоящите Общи условия за стоки, чиято цена се определя на база на кв.м. Поради тази причина при всяка поръчка, същите следва да бъдат отрязани съобразно индивидуалните изисквания на Потребителя за техния размер. Такива стоки могат да бъдат балатум, мрежи, найлони, изкуствена трева, мушама и др.
Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП потребителят не може да упражни право на отказ и за стоките, изработени по индивидуална поръчка на Потребителя. Тези стоки са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител.

Предавяването правто на отказ от договора от разстоние може да се направи само,чрез нашата електроннта форма (намира се в края на страницата) или да се изпрати попълнен формуляр на reklamacii-online@praktis.bg.Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук

VI. Клиента следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от Практис на върната стока в 14-дневен срок:

  • За да върнете стока/ите, трябва да попълните електронната форма или следният формуляр(Свали от тук), след което да изпратите формуляра на имейл  reklamacii-online@praktis.bg
  • При приемане на стоката/ите от страна на служител на Практис, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то Практис има правото да откаже приемането на върнатата стока. 
  • При устанояване на употреба на продукта/ите Практис има право по чл. 55 ал.4 да върне от 70-30%( в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите
  • При установавнето на нарушения само на търговската опаковка, Практис има правото по чл. 55 ал.4  да върне 90% от сумата на продукта/ите

34. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

35. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Практис, с получаването на стоката от Практис. При продукти, които неможе да се констатира състоянието на продукта при самото приемане, след преглед на служител се констатира, дали има употреба, нарушение или друг проблем със върнатия продукт.

36. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Практис стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Практис за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Практис се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

38.  Търговска гаранция.

38.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора

38.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

38.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

38.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Практис или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

38.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

38.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката. 
38.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно - независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

39. Рекламации

39.1. Рекламациите се предявяват пред Практис или пред упълномощено от него лице. Рекламации могат да бъдат предявявани:

- На място, във всеки един от търговските обекти на Практис, посочени в интернет страницата praktis.bg

- При стоки с предоставeна търговска гаранция - на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;

39.2. Рекламациите от разстояние се подават чрез нашата форма за рекламации (намира се в края на страницата) или писменно и  се изпращат на следните адреси:

- на адреса по търговска регистрация на дружеството „Мегадом“ ООД – гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Макгахан № 66;

- по електронен път - на електронния адрес за рекламации на Практис – reklamacii-online@praktis.bg

39.3. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

39.4. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

40. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Практис. Практис уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

41. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

42.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Практис има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

43. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Практис на формата за въпроси и запитвания или на тел 0700 45 004, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък. 

44.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Практис не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

45.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин praktis.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Практис и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

46.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

47. Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове

Форма за връщане и рекламация

Клиент

Покупка

Какво бихте желали да се случи

  • * ВАЖНО: могат да бъдат връщани само продукти, закупени от Мегадом ООД, за които не са минали повече от 14 календарни дни от доставката.

Защо връщате продукта?

Задължителн документи при рекламация

Точен адрес за вземане на стоката:
* ВАЖНО! Тази опция може да я използвате, само ако връщате стока поради рекламация.

* Задължителни полета

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: