Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси"

Свободни позиции в момента:

Длъжност
Град
Линк за кандидатстване
Продавач - консултант
София
Търговски представител
София
Финансов контрольор
София
Продуктов мениджър - мебели
София
Експерт онлайн търговия
София
Търговски представител
Пловдив
Продавач - консултант (санитария, осветление, стр.материали)
Хасково
Складов работник
Хасково

Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси"

В PRAKTIS предлагаме атрактивни работни места с възможности за професионално израстване и виждаме в ангажираността на нашите служители гаранция за нашия успех.
PRAKTIS търси таланти!
Във връзка с разширяване на своята дейност, PRAKTIS - най-бързо развиващата се верига български строителни хипермаркети от типа „Направи си сам”, търси да присъедини към екипа си  амбициозни, силно мотивирани хора, със стремеж към високи резултати и успешна кариера.

Адрес за кореспонденция: София,ул. "Макгахан" №66 , жк.Хаджи Димитър

Лице за контакт:  Пламен Тинковски (Ръководител проект) - 0899 197979

Е-mail: p.tinkovski@praktis.bg

Цели на проекта: Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД

Начална дата 07.11.2016

Крайна дата 07.03.2018

Сума на проекта 257 130,00 лева

МЕГАДОМ ООД  обявява  процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно чл.50, ал.1   от ЗУСЕСИФ с предмет:

Закупуване на оборудване , обзавеждане и стопански инвентар пряко свързани с откриване на нови работни места в изпълнение на  договор BG05M9OP001-1.003-0391-C01 "Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в МЕГАДОМ ООД",   по обособени позиции както следва: 

Обособена позиция 1: Доставка на Система за охрана на стоки, състояща се от две антени и контролер - 4 бр. 

Обособена позиция 2: Доставка на Електрическа самоходна работна платформа за комисиониране на стоки - 4 бр. 

Дата на обявяване: 06.03.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти: 14.03.2017 г.

Дата на отваряне на офертите: 15.03.2017 г. в 09:00 ч.

1. Съобщението  и документацията за участие в ценовите предложения  са предоставени на  УО по програмата и са  публикувани  в ИСУН 2020.

2. Съобщението  и документацията за участие  са публикувани на интернет страницата на  "МЕГАДОМ" ООД” .

Публикувано съобщение за набиране на ценови предложения

 С настоящето Ви уведомяваме, че на 13.03.2017г. в ИСУН 2020, на основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. е публикувано Съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016г.

 ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа и втора квалификационна степен на наети лица в изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-0391-C01 по проект „Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД”.

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.03.2017 г.

Дата на отваряне на офертите: 21.03.2017 г. в 09:00 ч.

Съобщението е публикувано и на интернет страницата на "МЕГАДОМ" ООД”

Приложения към писмото:

- Решение за стартиране на процедура;

- Съобщение за набиране на ценови предложения.

С Уважение: Пламен Тинковски

Ръководител проект

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: