ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯ

"PRAKTIS & BOSCH"

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на Играта "PRAKTIS & BOSCH" е „Мегадом"ООД, със седалище и адрес на управление: град София , ул. „Макгахан" №66, ЕИК: 130105570.

1.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на промоционалната игра„PRAKTIS & BOSCH“ (наричана по-долу за краткост „Играта”), както и редът за определяне на печелившите участници в играта и връчването на наградите.

2.2. С осъществяването на покупка и регистрацията си на https://praktis.bg/games/ съгласно настоящите условия, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Играта в съответствие с тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и промени. Всяко решение на Организатора в хода на Играта, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се счита за окончателно и обвързващо за участниците.

2.4. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта https://praktis.bg/gamerules за целия период на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват само Участващи продукти, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Промоционалната кампания, наричана по-долу „Играта", се организира с рекламна цел за популяризирането на марките и продуктите, предлагани от Организатора и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези Правила в периода от 00.00 часа на 07.06.2021 г. до 23.59 часа на 08.07.2021 г. Крайната дата, на която участниците могат да се регистрират за играта е 08.07.2021 г.

4.2. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в https://praktis.bg/gamerules

4.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: https://praktis.bg/games

ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си, участниците декларират, че са навършили 18 години към датата на регистрация за участие и/или са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 07.06.2021г. до 08.07.2021г. включително е закупило продукт/продукти с търговска марка „Bosch“ на обща стойност минимум 50.00 (петдесет) лева с вкл. ДДС на един касов бон и е осъществило регистрация на покупката си на https://praktis.bg/games с посочване на: име, фамилия, телефонен номер, email и номер на код от касов бон. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на рекламната игра, както и съгласие за събиране и съхранение на личните данни на участника.

5.3. Участниците могат да участват с неограничен брой покупки, но могат да спечелят само една награда.

5.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

ЧАСТ 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за „Мегадом“ ООД, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца) към датата на регистрация за участие

ЧАСТ 7. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

В Играта участват всички продукти, предлагани в търговската мрежа на хипермаркети PRAKTIS с търговска марка "Bosch" (наричани за краткост „продуктът/ите“).

При закупуването на продукти с търговска марка „Bosch“ на стойност по-голяма или равна на 50 лева в един касов бон от хипермаркети PRAKTIS в периода на играта, можете да регистрирате касовия бон на сайта https://praktis.bg/games и да участвате в томболата за 2 телевизора LG 55UN74003LB

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са: 2 броя телевизори с търговска марка LG, модел 55UN74003LB

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

9.1. По време на периода на Играта, срещу закупуването на продукт/продукти с търговска марка "Bosch" на стойност по-голяма или равна на 50 лева от хипермаркети PRAKTIS участниците ще могат да регистрират номера на касовия бон на специално направения сайт на играта: https://praktis.bg/games и да участват в тегленето на наградите.

9.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта в https://praktis.bg/games, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTPS, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на https://praktis.bg/games.

9.3. За да участва в тегленето на наградите, участникът ще трябва да посети споменатата по-горе интернет страница, да се регистрира като попълни предоставения формуляр, който ще изисква от участника да въведе: номера на касовия бон, име, фамилия, телефонен номер и имейл. С регистрацията си в играта, участникът приема Правилата на Играта и дава съгласие за събиране и съхранение на личните му данни . Няма да се допуска участие при липсващи/неточни данни.

9.4. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти „Bosch“, предлагани от Организатора. Всяка покупка на обща стойност минимум 50 (петдесет) лева с вкл. ДДС на един касов бон може да бъде регистрирана за участие в Играта еднократно.

9.5. Регистрация на касови бонове, не отговарящи на упоменатите условия, няма да бъдат допуснати до участие в томболата.

9.6. Повторна регистрация на един касов бон няма да бъде допусната до участие в томболата.

9.7. Регистрация на касови бонове извън периода на провеждане на Играта няма да бъде възможна.

9.8. След изтичане на срока на играта, респективно рекламния период, измежду всички участници, извършили регистрация, чрез провеждане на томбола на случаен принцип, се избират двама печеливши участници. Томболата ще се проведе в централата на Организатора. Печелившите участници ще се публикуват на страницата на играта в деня на тегленето.

9.9. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобикалят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, многократна регистрация на една и съща покупка, и др.

9.10. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 9.9., ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата https://praktis.bg/games може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

ЧАСТ 10. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

10.1. Тегленето на наградите ще се проведе след края на Играта, на 09.07.2021г. в Централния офис на „Мегадом“ ООД в гр. София, ул. „Макгахан" №66,. За определяне на печелившите ще бъдат направени четири последователни тегления. Първият и вторият изтеглени участници ще спечелят телевизори LG, модел 55UN74003LB. Представител на „Мегадом“ ще се свърже с печелившите чрез телефонно обаждане, за да ги уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившите участници ще става до 24 часа след изтегляне на томболата, при прозвъняване в работни дни между 8 и 19 часа от страна на представител на „Мегадом“. В случай, че някой от тези победители по каквато и да е причина не е в състояние да приеме или да се възползва от наградата, то съгласно посочените в този документ правила и условия, победителят ще бъде заместен от лицето, изтеглено при трето теглене (първи резервен победител). Ако на свой ред първият резервен победител не е в състояние, по каквато и да е причина, да приеме или да се възползва от наградата, то според условията, посочени в този документ, за носител на наградата ще бъде обявено лицето, изтеглено при четвърто теглене (втори резервен победител). В томболата участват всички участници, регистрирали касови бонове до 23.59 часа на 08.07.2021 г.

10.2. Наградите се предоставят само и единствено на участници, предоставили регистриран касов бон с покупка на продукти с търговска марка “Bosch” на стойност по-голяма или равна на 50 лева, от хипермаркети PRAKTIS.

10.3. Имената на спечелилото лице ще бъдат публикувани на сайта на играта https://praktis.bg/games

ЧАСТ 11. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

11.1. Участниците трябва да пазят като доказателство касовите бонове, които са регистрирали. На съхраняваните касовите бонове трябва ясно да се вижда номера на касовия бон. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предостави касовия бон, в противен случай участникът няма право да получи наградата.

11.2. Начинът и срокът на предоставянето на наградата на спечелилия участник се договарят индивидуално с участника. При получаването на наградата се подписва приемо – предавателен протокол и предоставя копие от касовата бележка на закупения продукт.

11.3. Разноските по транспорт и доставка на наградата се поемат от Организатора.

11.4. При получаване на наградата печелившият или съответно неговия представител - трето лице, различно от печелившия, легитимиращ се с представено изрично нотариално заверено пълномощно, следва да представи личен документ – лична карта, с цел удостоверяване на самоличността му.

11.5. Спечелилите наградите в Играта, с получаването им се съгласяват да бъдат фотографски заснети, като Организаторът има право да използва фотографските им изображения за промоционални и рекламни цели.

11.6. Разноските за всички изискуеми от закона регистрации, застраховки и други документи от съответните държавни институции за наградата са за сметка на участника, който я спечели.

11.7. При получаване на наградата, печелившите участници следва да попълнят в 2 екземпляра, издаден от „Мегадом“ ООД документ за обработка на личните им данни, с цел подаване на декларация и изплащане от страна на „Роберт Бош“ ЕООД на дължимия данък по чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) върху стойността на наградата.

ЧАСТ 12. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БОНОВЕ

12.1. Касовите боневе, които са нечетливи, променени, деформирани до степен, в която са нечетливи или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

12.2. Организаторът не носи отговорност за грешки, нечетливост или друго несъответствие на касовите бонове.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

13.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати заявление до Организатора.

13.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://praktis.bg/games и или по друг подходящ начин, чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

13.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата: https://praktis.bg/games. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

13.4. В горните случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не дължи на участниците в играта връщане на закупени по време на Играта продукти, освен в случаите изрично предвидени в Закона за защита на потребителите и останалите релевантни нормативни актове.

ЧАСТ 14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПОРАЖДАЩИ СЪМНЕНИЕ

Организаторът е отговорен за предоставянето на информация във връзка с Играта. При наличие на съмнения, за въпроси и проблеми, свързани с Играта, потребителите могат да се обадят на номер: 0899 197 938 всеки делничен ден: от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа.

ЧАСТ 15. РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИГРАТА

Играта ще бъде разгласявана посредством рекламни материали и други в търговските обекти на "Мегадом" ООД (хипермаркети PRAKTIS), както и всякакъв друг вид реклама, а също и в интернет страницата на Организатора: https://praktis.bg/

ЧАСТ 16. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Организаторът няма задължението да осъществява комуникация или да води кореспонденция с неспечелили участници, които биха могли да имат претенции, възникнали във връзка с тегленето или раздаването на наградите.

16.2. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на Участващи продукти, награди или Касови бонове. Споровете, свързани с правото на собственост върху Участващи продукти или Касови бонове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

16.3. Организаторът не отговаря:

16.3.1. За каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на наградите.

16.3.2. При невъзможност наградите да бъдат предоставени и/или използвани поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

16.3.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

16.3.4. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник

16.3.5. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 17. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Всички награди са персонални, не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят за други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент.

ЧАСТ 18. СПОРОВЕ

Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по взаимно съгласие, а в случай, че това не е възможно - споровете ще се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в град София.

ЧАСТ. 19. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

19.1. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Законa за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

19.2. „Мегадом“ООД гарантира с максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, обработвани при и по повод на провеждането на съответната активност.

19.3. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Мегадом“ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Мегадом“ООД при участие в рекламната игра, публикувана на интернет страницата на Организатора www.praktis.bg - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: dpo@praktis.bg

19.4. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни, или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

19.5. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

19.6. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

19.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

19.8. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра, или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

19.9. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта при изрично искане от участника. Организаторът си запазва правото да разпраща търговска информация за бъдещи активности, като участника по всяко време ще може да се отпише и да прекрати получаването на бъдещи писма.

19.10. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице, или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: