ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ИГРА в

“Колелото на печалбите”


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА и РАЗРАБОТЧИК И АДМИНИСТРАТОР НА СОФТУЕРА НА
ИГРАТА.

Играта се организира от МЕГАДОМ ООД, ЕИК 130105570, със седалище и адрес на управление гр. София,
р-н Подуяне, Макгахан, 66, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ/ОРГАНИЗАТОР, а софтуерната разработка на
продукта, чрез който се провежда Играта (Колело на печалбите), се администрира от „ЕПСА-Медия Маркет“ ЕООД,
ЕИК 205312778, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул „Иван Вазов № 38, наричано по долу за
краткост Разработчик/Епса-Медия.


ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА.

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ и Епса-Медия предоставят възможност на участниците, когато използват своята
“EasyPay Карта”, да участват в Играта и възможност да спечелят награда, при спазване на настоящите Официални
правила за участие в Играта (“Правила/та”). Играта се провежда под надслов „Колелото на печалбите“, като всички
награди са осигурени и се предоставят безвъзмездно от ТЪРГОВЕЦА.
2.2. Броят и видът на наградите, които ще бъдат раздадени се определя от ТЪРГОВЕЦА, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящите правила, е достъпен и на адрес: www.praktis.bg.


ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Началото на провеждане и края на играта са описани и в “Приложение 1 – Срокове и списък с награди на
играта”.


ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството чрез
приложението “Viber” чрез услугата “EasyPay Карта”.


ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което
отговаря едновременно на следните условия:
5.1.1. Лицето притежава издадена “EasyPay Карта” и сметка, разполага с наличност по картата си и
получава приход по свързаната с картата сметка и извършва теглене на суми от банкомат;
5.1.2. Лицето е активирало услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” за проследяване на
движения по сметката и генериране на справки за наличност. 1
5.2. Участието в Играта е безплатно.


ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участието в Играта се реализира в периода посочен в част 3, както следва:
6.1. Колелото, посредством което се провежда Играта, е с 12 сектора, като наградите, показани в секторите,
се визуализират на случаен принцип преди всяко завъртане на Колелото. Има сектори, които не носят награда.
6.2. Възможността за завъртане на Колелото може да се генерира в услугата “EasyPay Карта” в
приложението “Viber” при следните условия:
6.2.1. Получаване на приход по картата. Важно!: При захранване на сметката с карта, регистрирана
в профил в ePay.bg на участника, не се предлага възможност за завъртане на Колелото.
6.2.2. При теглене на сума от банкомат.
6.2.3. Важно!: Възможността за завъртане на Колелото се генерира на случаен принцип! Не се
гарантира генериране на възможност за завъртане на Колело при всеки възможен получен приход по карта и теглене
на сума от банкомат.
1 За нови клиенти, издаването на “EasyPay Карта” се заявява в съответните офиси, списък с които е публикуван на адрес:
https://www.easypay.bg/site/?p=offices_list_ezp. Активирането на услугата “EasyPay Карта” в приложението “Viber” за проследяване на
движения по сметката и генериране на справки за наличност се заявява към момента на издаване на картата. Регистрацията за услугата
“EasyPay Карта” в приложението “Viber” се потвърждава от потребителя.
Страница 1 | 3
6.3. Счита се, че с първото си завъртане на колелото по реда, посочен в т. 6.6, съответният Участник се
регистрира за участие в Играта и приема и се съгласява с настоящите Правила, като се задължава да ги спазва.
Регистрацията за участие в Играта е еднократна и важи за целия период на провеждане на Играта, посочен в т.3.
6.4. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в
организираната Игра.
6.5. Чрез бутона “Завърти“ участникът стартира виртуалното завъртане на Колелото. Участникът има
възможност да спре колелото с бутон „Стоп“. Ако бутона „Стоп“ не бъде натиснат Колелото ще спре автоматично
след произволно време, не по-кратко от 5 секунди след натискане на бутона “Завърти”. Ако след завъртането,
Колелото спре върху сектор с лого на Търговеца, участникът печели награда. За да вземе съответната награда,
печелившият участник трябва да посети сайта на търговеца, посочен в т. 2.2 по-горе. За целта участникът получава
съобщение с повече информация относно вида и начина, по който може да получи наградата си.


ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.
НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА.

7.1. Броят и размерът на отделните награди за периода на играта са посочени на сайта на Търговеца на
адрес: www.praktis.bg и в Приложение № 1, неразделна част от тези правила.
7.2 Печелившите в Играта участници получават кратка информация чрез приложението “EasyPay Карта”
във Viber за реда, по който да проследят вида на спечелената от тях награда и начина, по който могат да я получат.


ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставени или забавени награди, когато това се дължи
на следните обстоятелства:
а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради технически и/или
юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник или
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни
ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на ОРГАНИЗАТОРА.
8.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена
посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат
до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да
дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия
награда. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.
8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ или Епса-Медия имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време,
обявявайки това на страницата си, на www.epsa.media и във Viber, в случай, че се установят злоупотреби,
нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи
ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.
8.4. С включването си в Играта всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от
Играта ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, което ще се излъчи в
електронна медия/и, избрани от ОРГАНИЗАТОРА, както и да направи снимки на печелившия участник, които да
използва в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали,
избрани от ОРГАНИЗАТОРА.
8.5. Разработчикът на Софтуера Епса-Медия няма отношение към провежданата от ТЪРГОВЕЦА игра и
раздаваните в нея награди.

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.
9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно
разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва
личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта и
съответно получаване на награда по указания в настоящите правила ред, включително - определяне на печелившите
Страница 2 | 3
Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет
страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА.
9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а
именно: три имена, телефонен номер, както и други данни, събрани във връзка с нормативни изисквания, да бъдат
обработвани от ОРГАНИЗАТОРА за посочените в т.9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си
съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от ОРГАНИЗАТОРА, в качеството му на победител.
9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но
не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на
обработването.
9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Играта лични данни, при
постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение.
9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от ТЪРГОВЕЦА, както и начините
за упражняване на посочените в настоящата ЧАСТ 9 права може да бъде получена посредством „Политика за
поверителност и защита на личните данни“, достъпна на сайта на ОРГАНИЗАТОРА.y


ЧАСТ 10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

10.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес: www.praktis.bg на
ОРГАНИЗАТОРА и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.
10.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.
10.3. Настоящите Правила могат да бъдат променяни или допълвани, като промените влизат в сила след
публикуването им на адрес: www.praktis.bg на ОРГАНИЗАТОРА. Участниците в Играта следва сами да проверяват
на страницата на ОРГАНИЗАТОРА за промени в настоящите правила.
10.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и
действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък (в случай че печалбата подлежи на облагане с
данък по смисъла на настоящата точка) въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда на бюджета,
съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА.
10.5. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и
действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни
всички свои законови задължения.
10.6. С приемането на тези ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на
ОРГАНИЗАТОРА, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще
предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на ОРГАНИЗАТОРА, включително всички
необходими лични данни на участника.
10.7. Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност.
При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За
всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско
законодателство


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПИСЪК НАГРАДИ И СРОКОВЕ НА ИГРАТА

Вид награда - 15% отстъпка на всички ненамалени артикули, налични в онлайн и физическите магазини на PRAKTIS и без включен транспорт.

Количество – 40 000 кода

Начална дата – 02.05.2023г.

Крайна дата – 02.06.2023г.

Валидни до – 18.06.2023г.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: