ПЕЧЕЛИВШИ ОТ ИГРАТА „11 ГОДИНИ PRAKTIS“

 

Ваучер за 20% отстъпка печелят:

1. ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ХРИСТОВ

2. КИРИЛКА РУСЕВА

3. МИЛЕНА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА

4. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ЯНЧЕВ

5. ФАТМЕ РАМАДАН

Ваучер за 15% отстъпка печелят:

1. ПЕНКА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА

2. ЮКСЕЛ АХМЕД

3. СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ МИНКОВ

4. ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ ПЕТРОВ

5. АТАНАС ХРИСТЕВ

6. ЕМИЛ ВИДЕНОВ

7. АЛБЕНА КАМЕНОВА ЧОНЕВА

8. НЕВЕНА ФИЛИПОВА БЛАГОЕВА

9. НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ТОПАЛОВА

10. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАНЕВ

Ваучер за 10% отстъпка печелят:

1. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

2. ЖАНА ТЕНЧЕВА МИЛЕВА

3. ВЕНЕТА ОХАНЕС ТОДЕВА

4. ДАНИЕЛ ГОСПОДИНОВ

5. ИВАЙЛО ЮРДНЕВ

6. ВЛАДИМИР МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ

7. ЩИЛЯНА МИНЧЕВА КАНЕВА

8. ЛЮБОМИР ИВАНОВ ДАЙНОВСКИ

9. ДАНИЕЛА КАЗАКОВА

10. НИКОЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

11. ТАСИМ АЛИ

12. МЮМЮН РАМАДАН МЮМЮН

13. ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ВИДЕНОВ

14. ОЛГА АТАНАСОВА

15. МИЛЕН КАРАДЖОВ

16. ДИАН ПЕТРОВ

17. ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ

18. СИДЕР МИХАЙЛОВ

19. КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИТЕВА

20. ВАНЯ ДАВЧЕВА

21. МАРИН ДОЙЧЕВ КОЛЕВ

22. АСЯ ГОСПОДИНОВА

23. КРАСИМИРА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

24. ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА ПЕТКОВА

25. МИТКО ВАСИЛЕВ ЧИЛИКОВ

26. ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ КОЛЧЕВ

27. ХРИСТИНА ТОДАРОВА КОЛЕВА

28. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

29. ИВЕЛИНА НЕДЯЛКОВА ТЕНЕВА

30. ИВАЙЛО БОРИСОВ ГОРАНОВ

31. ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ

32. ИВАН СЛАВНИНОВ

33. ЕОНАРИ ФАСЧИЯН

34. СТАНКО ВАСИЛЕВ

35. АНТОН ДИМИТРОВ

36. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

37. МИЛЕН АТАНАСОВ

38. ДИМИНЪР ТИХОМИРОВ ЛЮБЕНОВ

39. МАРИЯН ЧАРАКЧИЕВ

40. МАРИЯНА КАЛИНЧЕВА

41. КРИСТИНА ВЪЛЧЕВА

42. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ

43. ИЛИЯНА ДЕЛЕВА ТЕРЗИЕВА

44. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЖЕЧЕВ

45. ЯНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

46. ИЛИЯНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА

47. ДЕЯН КОЛЕВ КАРАВЕЛОВ

48. КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МИТЕВА

49. ЙОРДАН ЧОЛАКОВ

50. ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯ

"11 ГОДИНИ ХАСКОВО"


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на Играта "11 ГОДИНИ ХАСКОВО" е „Мегадом"ООД, със седалище и адрес на управление: град София , ул. „Макгахан" №66, ЕИК: 130105570.

1.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на промоционалната игра „11 ГОДИНИ ХАСКОВО“ (наричана по-долу за краткост „Играта”), както и редът за определяне на печелившите участници в играта и връчването на наградите.

2.2. С осъществяването на покупка, попълването и пускането на талона в урната съгласно настоящите условия, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Играта в съответствие с тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и промени. Всяко решение на Организатора в хода на Играта, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се счита за окончателно и обвързващо за участниците.

2.4. Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта https://praktis.bg/gamerules за целия период на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват само лица закупили продукти от магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110. Наградите могат да се ползват само от магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110..

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Промоционалната кампания, наричана по-долу „Играта", се организира с рекламна цел за популяризирането на марките и продуктите, предлагани от Организатора и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези Правила в периода от 09.00 часа на 20.05.2022 г. до 19.00 часа на 22.05.2022 г. Участниците могат да пуснат своите талони за участие в играта до 19.00 часа на 22.05.2022 г.

4.2. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на страницата на Организатора в https://praktis.bg/gamerules

ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

5.1. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си, участниците декларират, че са навършили 18 години към датата на регистрация за участие и/или са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

5.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 20.05.2022г. до 22.05.2022г. включително е закупило продукт/продукти магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110 и е попълнило и пуснало талон в специално направена урна с посочване на: име, фамилия, телефонен номер, email и номер на касов бон. Регистрацията представлява безусловно приемане на настоящите Правила на рекламната игра, както и съгласие за събиране и съхранение на личните данни на участника.

5.3. Участниците могат да участват с неограничен брой талони.

5.4. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

ЧАСТ 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за „Мегадом“ ООД, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца) към датата на регистрация за участие

ЧАСТ 7. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

В Играта участват всички продукти, предлагани в търговската мрежа на хипермаркети PRAKTIS.

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са:
- 5 броя ваучери с 20% отстъпка
- 10 броя ваучери с 15% отстъпка
- 50 броя ваучери с 10% отстъпка
Отстъпката, която дава ваучерът, не се комбинира с други промоции, талони и карти за намаления и не важи за преоценени артикули, артикули с намалени цени и артикули в разпродажба.. Ваучерът може да се ползва само за покупката на продукти на максимална стойност до 2000 лева. Ваучерът може да се ползва еднократно и важи само за наличните стоки в магазина. Отстъпката от ваучера не може да бъде използвана за намаление от услугите, предлагани в магазина.

ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

9.1. По време на периода на Играта, срещу закупуването на продукт/продукти от хипермаркети PRAKTIS участниците получават талон за участие в играта. За да участва в играта участникът трябва да попълни: име, фамилия, телефонен номер, email и номер на касов бон и да пусне талона в специално направена урна на играта.

9.2. Специално направената урна на играта ще бъде поставена в Строителния център на магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110

9.3. С регистрацията си в играта, участникът приема Правилата на Играта и дава съгласие за събиране и съхранение на личните му данни. Няма да се допуска участие при липсващи/неточни данни.

9.4. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Всяка покупка на отделен касов бон в периода на играта може да бъде регистрирана за участие в Играта.

9.5. Повторна регистрация на един касов бон няма да бъде допусната до участие в томболата.

9.6. Приемане на талони за участие в играта извън упоменатите срокове на играта няма да бъде възможна.

9.7. След изтичане на срока на играта, респективно рекламния период, измежду всички участници, извършили регистрация, чрез провеждане на томбола на случаен принцип, се избират 65 печеливши участници. Томболата ще се проведе в магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110
.
9.8. Участниците нямат право да извършват действия или да правят опити за това, за да заобикалят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например многократна регистрация на една и съща покупка, получаване на няколко талона за една и съща покупка, разпечатване на допълнителни талони за участие и др.
9.9. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 9.8., ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш.

ЧАСТ 10. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ

10.1. Тегленето на наградите ще се проведе на 23.05.2022г. в магазин PRAKTIS с адрес: на адрес: гр. Хасково, бул. “Съединение“ 110. За определяне на печелившите ще бъдат направени шейсет и пет последователни тегления. Първите пет участника ще спечелят ваучери за 20% отстъпка, следващите десет участника, ваучери за 15% отстъпка и останалите петдесет, ваучери за 10% отстъпка. Представител на „Мегадом“ ще се свърже с печелившите чрез телефонно обаждане, за да ги уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившите участници ще става до 24 часа след изтегляне на томболата, при прозвъняване в работни дни между 8 и 19 часа от страна на представител на „Мегадом“. В случай, че някой от тези победители по каквато и да е причина не е в състояние да приеме или да се възползва от наградата, то съгласно посочените в този документ правила и условия, победителят ще бъде заместен от друго лице, изтеглено в последствие. Ако на свой ред и това лице не е в състояние, по каквато и да е причина, да приеме или да се възползва от наградата, то според условията, посочени в този документ, ще бъде изтеглено друго лице и така докато наградата не бъде получена или талоните в урната свършат. В томболата участват всички участници, пуснали талони в урната до 19.00 часа на 22.05.2022г.

10.2. Наградите се предоставят само и единствено на участници, предоставили регистрирания касов бон с покупка на продукти от хипермаркети PRAKTIS.

ЧАСТ 11. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

11.1. Участниците трябва да пазят като доказателство касовите бонове, които са регистрирали. На съхраняваните касовите бонове трябва ясно да се вижда номера на касовия бон. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предостави касовия бон, в противен случай участникът няма право да получи наградата.

11.2. Срокът за предоставяне на наградите е до 7 дни след установения контакт със печелившото лице.

11.3. Срокът за използване на ваучерите за отстъпка е до 30.06.2022г.

11.4. При получаване на наградата печелившият или съответно неговия представител - трето лице, различно от печелившия, легитимиращ се с представено изрично нотариално заверено пълномощно, следва да представи личен документ – лична карта, с цел удостоверяване на самоличността му.
11.5. Спечелилите наградите в Играта, с получаването им се съгласяват да бъдат фотографски заснети, като Организаторът има право да използва фотографските им изображения за промоционални и рекламни цели.

ЧАСТ 12. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КАСОВИ БОНОВЕ

12.1. Касовите боневе, които са нечетливи, променени, деформирани до степен, в която са нечетливи или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

12.2. Организаторът не носи отговорност за грешки, нечетливост или друго несъответствие на касовите бонове.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

13.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати заявление до Организатора.

13.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради обективни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://praktis.bg/gamerules и или по друг подходящ начин, чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

13.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата: https://praktis.bg/gamerules. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

13.4. В горните случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не дължи на участниците в играта връщане на закупени по време на Играта продукти, освен в случаите изрично предвидени в Закона за защита на потребителите и останалите релевантни нормативни актове.

ЧАСТ 14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПОРАЖДАЩИ СЪМНЕНИЕ

Организаторът е отговорен за предоставянето на информация във връзка с Играта. При наличие на съмнения, за въпроси и проблеми, свързани с Играта, потребителите могат да се обадят на номер: 0899 197 938 всеки делничен ден: от понеделник до петък от 9:00 до 17:30 часа.

ЧАСТ 15. РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИГРАТА

Играта ще бъде разгласявана посредством рекламни материали и други в търговските обекти на "Мегадом" ООД (хипермаркети PRAKTIS), както и всякакъв друг вид реклама, а също и в интернет страницата на Организатора: https://praktis.bg/

ЧАСТ 16. ОТГОВОРНОСТ

16.1. Организаторът няма задължението да осъществява комуникация или да води кореспонденция с неспечелили участници, които биха могли да имат претенции, възникнали във връзка с тегленето или раздаването на наградите.

16.2. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на Участващи продукти, награди или Касови бонове. Споровете, свързани с правото на собственост върху Участващи продукти или Касови бонове, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

16.3. Организаторът не отговаря:

16.3.1. При невъзможност наградите да бъдат предоставени и/или използвани поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

16.3.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на наградите.

16.3.4. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случай на непреодолима сила, случайни събития, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
16.3.5. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими събития.

ЧАСТ 17. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Всички награди са персонални, не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят за други заместващи услуги, стоки или паричния им еквивалент.

ЧАСТ 18. СПОРОВЕ

Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по взаимно съгласие, а в случай, че това не е възможно - споровете ще се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в град София.

ЧАСТ. 19. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

19.1. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Законa за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

19.2. „Мегадом“ООД гарантира с максимална степен защитата на личните данни на всеки участник, обработвани при и по повод на провеждането на съответната активност.

19.3. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; Категориите получатели на лични данни; Правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Мегадом“ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Регламент (ЕС) 2016/679 изисква да бъде предоставена, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Мегадом“ООД при участие в рекламната игра, публикувана на интернет страницата на Организатора www.praktis.bg - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: dpo@praktis.bg

19.4. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни, или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

19.5. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта.

19.6. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в Играта.

19.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

19.8. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра, или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

19.9. Предоставените лични данни ще бъдат унищожени в тримесечен срок от края на Играта при изрично искане от участника.

19.10. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице, или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: