Официални правила за участие в томболата

„Отговори и спечели“

PRAKTIS 25.09.2018 г.

Раздел 1. Организатор на Томболата и Официални правила

1.1. Томболата „Отговори и спечели“ на PRAKTIS (наричана по-долу „Томболата“) се организира и провежда от „Мегадом“ ООД.

1.2. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Томболата (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет адрес https://PRAKTIS.bg/tombola

1.3. Участниците в Томболата следва сами да проверяват на https://PRAKTIS.bg/tombola за промени в Официалните правила, като Организаторът на Томболата не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

1.4. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.

Раздел 2. Територия на Томболата

2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Продължителност на Томболата

3.1. Томболата стартира на 26 септември 2018 г. и ще продължи до 12 ноември 2018 г включително. Печелившите ще бъдат обявявани всеки понеделник, считано от 08 октомври до 12 ноември 2018 г. в рамките на работния ден.

Раздел 4. Механизъм на Томболата: процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

4.1. На адрес https://goo.gl/forms/vG1CRfg0IpeRFN9U2  се намира анкета „Отговори и спечели“. Правилното попълване и успешно изпращане на анкетата е задължително условие за устие в Томболата.

4.2. Всеки участник има право да попълва анкетата за участие по веднъж за целия период на провеждане на Томболата. За Томболата ще бъдат определени 6 (шестима) печеливши на случаен принцип.

4.3. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на PRAKTIS и на Facebook страницата на PRAKTIS, която се намира на адрес:  https://www.facebook.com/HipermarketPRAKTIS/. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез съобщение на оставения от тях в регистрационната форма на Томболата имейл.

4.4. Получаване на наградите.

4.4.1. За да получи наградата си, всеки печеливш от Томболата трябва да се свърже в срок от 7 календарни дни с PRAKTIS на посоченият имейл: online@praktis.bg. Печелившият трябва да посочи телефон за връзка, трите имена и населено място, за да получи информация относно начина на получаване на наградата. Наградата ще бъде изпратена от куриерска фирма и за да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта пред куриера.

4.4.2. В случай, че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на Томболата ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на Томболата ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда.

4.4.3. Ако поради непредвидени обстоятелства, технически причини или поради причини, за които Организаторът не носи отговорност, наградата или наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.

4.4.4. Наградата не може да бъде заменена с левовата ѝ равностойност.

4.4.5. Награда, непотърсена в срок от 7 календарни дни от обявяването на печелившия, ще бъде присъдена на първия избран резервен участник.

4.5. Наградита са:

  • Електрическа резачка WORX WG303E

  • Стенен конвектор с електронно управление Елдом 

  • Многофункционална прахосмукачка Karcher MV 3 

  • Акумулаторна бормашина WORX WX125

  • Офис стол Carmen

  • Нутри блендер MUHLER 

Раздел 5. Отговорност

5.1. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиката на наградите, както и за спорове за собственост върху наградите.

5.2. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди.

Раздел 6. Критерии за участие в Томболата

6.1. За валидно участие се счита само цялостно попълване и изпращане на анкетата, в която участникът се абонира за получаване на бюлетина на PRAKTIS, като маркира отметката, с която дава своето съгласие. Участници, които са отговорили на анкетата, но не са се абонирали за мейлинга, не участват в Томболата за разпределение на наградите.

6.2. В Томболата имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на „Мегадом ООД“, както и техните семейства.

Раздел 7. Печеливши участия

7.1. Наградата ще се присъжда на участници, които имат право да участват в Томболата и които са спазили условията за участие.

Раздел 8. Защита на личните данни

8.1. Организаторът е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 102166

8.2. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Томболата и за правата, които могат да придобият с участието си в нея. Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Томболата и в частност за целите на маркетинга, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и град на местоживеене, биха могли (но не задължително) да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.

8.3. Печелившите участници в Томболата носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

8.4. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Томболата на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

8.5. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес гр. София кв. Хаджи Димитър, ул. Макгахан 66.

Раздел 9. Допълнителни условия

9. 1. Информация за Томболата може да бъде получена на сайта на PRAKTIS, който се намира на адрес: www.PRAKTIS.bg.

9.2. Пълният текст на Официалните Правила може да бъде намерен на https://PRAKTIS.bg/tombola. Организаторът на Томболата запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на публикуването им на посочения сайт.

9.3. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и/или прекратяването. В тези случаи на участниците в Томболата не се дължи каквато и да е компенсация.

9.4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата участник, който не спазва Официалните правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.

9.5. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

9.6. Всички спорове по тълкуването и прилагането на Официалните правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България по реда на ГПК.

9.7.Настоящите Правила са в сила от 25.09.2018 г и ще бъдат достъпни на - https://PRAKTIS.bg/tombola за периода на провеждане на Томболата.

 

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: