КАМИНИ И ПЕЧКИ КУПРО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Камините на фирма "КУПРО ЕМАЙЛ" ЕООД са свободностоящи отоплителни уреди, работещи със затворена горивна камера и с периодичен режим на горене. Предназначени са за отопление на битови помещения чрез естествена конвекция и лъчисто излъчване с използване на твърдо гориво.

 

Всички камини са изработени от листова стомана с дебелина на корпуса до 2.5 мм, някои от моделите са окомплектовани с чугунен плот в горната си част с дебелина на плота до 2 см. Оборудвани са с чугунена скара, вратички за зареждане с гориво, пепелник, клапа за регулиране на тягата на изходната тръба. Горивната камера е облицована с огнеупорни шамотни тухли. Стъклата на горивните камери са термошокови, стъклокерамични, тип "японска керамика", а на фурните са закалени. Специфичен модел са готварските печки, които имат своята характерна функционалност. Подходящи са както за градски условия, така и за приложение в селски и вилни имоти.

Всички камини имат СЕ маркировка даваща право да бъдат предлагани на европейския пазар, гарантираща безопасна и ефективна експлоатация, както и опазване на околната среда от замърсяване с вредни отпадъчни продукти от процеса на горене. Камините се монтират и експлоатират в битови помещения с нормална пожароопасност в съответствие с противопожарните строително-технически норми. 

МОНТАЖ

За да осигурите безопасна експлоатация спазете следните условия и изисквания.

Монтирайте камината в добре проветриви помещения. Работещата камина поглъща въздух, необходим за горивния процес. Поради това се налага консумираният въздух да се замени с нов. Това захранване с нов въздух може да се осъществи директно в помещението чрез естествената вентилация през прозорци и врати. Наличието на контролирана вентилация чрез вентилатори, абсорбатори и други подобни, създаващи ниско налягане в помещението, влошава работата на камината, особено при запалване. Преустановете тяхната работа временно до достигане на стабилен горивен процес.

Монтажът на камината да се извърши върху негорим ( мозайка, мрамор, теракот и др.) хоризонтален под. Конструкцията на същия трябва да осигурява стабилност и да има необходимата товароносимост. Ако подът не е топлоустойчив (килими, мокети, балатуми и други подобни), задължително трябва да се ползва стабилна, топлоустойчива подложка, изработена от стомана, стъкло или каменни и теракотени плочи, която да излиза спрямо камината на поне 50 см отпред и 30 см отстрани. В областта на излъчване на камината, на разстояние минимум 60 см не бива да има никакви горими материали или повреждащи се от топлината предмети или да има наличие на защитен негорим екран. 

СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМИН

След установяване на камината на съответното място за експлоатация, тя се свързва с комин за отвеждане на газообразните продукти от горенето в атмосферата. За безопасното и ефективно осигуряване на горивния процес е от особено значение състоянието на комина и начина на свързване на димоотводните тръби. При всички случаи върхът на комина трябва да бъде поне на 40 см над билото на покрива и да отстои поне на 8 м от която и да е друга близка конструкция.

/фиг.1 и фиг. 2/

 

При равни покриви или покрив с наклон под 15 върхът на комина трябва да бъде разположен на 120 см над покрива.

/фиг. 3/

  

В случай, че от един и същи комин излизат различни димоотводни канали, изходите на всеки един от тях трябва да бъдат с различна височина, за да се избегне ефектът на сифона.

/фиг. 4/

 

 

Коминът не трябва да има напуквания и пробиви. Същият трябва да има топлинна изолация, непозволяваща бързо охлаждане на изгорелите газове, водещо до тяхната кондензация и до намаляване на тягата.

Коминът трябва да има постоянно по цялата му дължина сечение. Същото трябва да е кръгло, а не квадратно или с променяща се форма.

Коминът трябва да осигурява тяга не по-малка от 10-12 Ра, която ще осигури нормална работа на Вашата камина. Значително по-голямата или по-малка тяга води до един неефективен горивен процес, свързан с топлинни загуби.

Свързването на камината с комина става посредством стандартни димоотводни тръби /кюнци/ от търговската мрежа с ф 130 мм. Препоръчва се същите да бъдат защитени чрез подходящо покритие - емайл, срещу топлинните и химични взаимодействия на продуктите от горене.

При монтажът на димоотводните тръби /кюнците/ към димоотводния канал е необходимо да се осигури херметичност, сигурност и надеждност на връзките

Не трябва да се позволява края на кюнеца да влиза дълбоко в комина, за да не се намалява неговото сечение, което би довело до намаляване на тягата с нежелани последици - връщане на дим в помещението, неефективно горене и други подобни.

Конструкцията на комина трябва да осигурява възможност за механично почистване.

 

ВНИМАНИЕ

Преди свързване на камината с комина проверете за наличието на необходимата за нормална работа тяга.

Тази проверка се извършва с помощта на запалена свещ, поднесена към димоотводния канал на комина. При наличие на добра тяга пламъкът на свещта се изтегля навътре в комина.

/фиг. 5/

 

 

Ако тягата в комина е много голяма и превишава 30 Ра е необходимо инсталиране на регулатор или поставянето на подходяща бленда за намаляването и.

За да осигурите безопасна и ефективна експлоатация на Вашата камина редовно почиствайте димоотводните тръби /кюнци/ и проверявайте състоянието на комина. 

 

ГОРИВО

Вашата камина е пригодена за работа с естествена, непреработена дървесина - дърва за отопление.

Предпочитайте нарязаните и нацепени дърва пред трупните, малките сечения пред големите, твърдото дърво / бук, дъб / пред мекото / топола, бреза / и иглолистното / бор, ела /.

Използваните дърва трябва да бъдат въздушно сухи. Дървата съхранявани под навеси на открито, достигат след 2 години влажност от 10% до 15%, при която влажност са най-подходящи за горене. Максималната мощност на уреда се достига при изгаряне на дървесен материал, който е отлежал поне 2 години!

Остатъчната влага в тях води до:

-           затруднения при запалването и горенето

-           намаляване на топлинния ефект на горене

-           образуване на кондензат, отлагане на катрани в димоотводните канали и огнището

-           увеличаване на опасността от запалване на отложените материали в кюнците и комина

-           замърсяване на атмосферата

Използвайте дърва с подходяща дължина, съответстваща на огнището на камината.

 

ВНИМАНИЕ

Абсолютно се забранява използването на обработван за други цели дървен материал - траверси, талашит, шперплат и други подобни.Тяхното изгаряне е свързано с отделяне на сажди, катрани, химически вредни вещества, водещи до замърсяване и увреждане на камината, околното пространство и атмосферата. Винаги използвайте Вашата камина / печка по предназначение. Тя не е пещ за изгаряне на различни битови и промишлени отпадъци! Не ползвайте твърди висококалорични минерални горива - различни видове въглища, брикети, кокс и други. Допуска се използването в малки количества на нискокалорично минерално гориво /въглища или брикети/, но не като основно гориво, а като помощно такова за поддържане на горивния процес. 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди да пристъпите към запалване на камината проверете за наличие на принадлежности в пепелника и огневата камера. Запалването се извършва в следната последователност:

  • отваряне на регулатора за първичен въздух, намиращ се на пепелника, чрез придвижване на същия надясно
  • отваряне на клапата за дима
  • поставяне върху скарата на хартия, тънки сухи разпалки и по-дебели дръвчета
  • запалване със стандартна кибритена клечка
  • след разпалване, добавете основното количество гориво

При първоначално запалване на камината е възможно отделянето на дим с неприятна миризма за няколко часа, дължащ се на пълното изсушаване на термоустойчивото, антикорозионно покритие /термобоята/. Избягвайте допира и почистването на топлата камина до изсушаването й.

 ВНИМАНИЕ

Абсолютно се забранява при разпалване да се използват лесно запалими течности - спирт, алкохол, бензин и друга подобни. 

Управлението на горивния процес се извършва чрез регулатора за първичен въздух.

Ефективен процес на отопление се постига при затворен регулатор на първичния въздух и положение на клапата на дима, осигуряващо тяга около 10 - 12 Ра. При тези условия се постига номиналната мощност на камината. За продължителен режим на отопление след разпалване на горивото, затворете регулатора за първичен въздух и клапата за дима. По този начин ще намалите тягата и ще увеличите времето за изгаряне на горивото, което еднократно сте сложили в камината и ще осигурите един по-икономичен режим на отопление. Максималната мощност на камината ще постигнете при отворени регулатор за първичния въздух и клапата за дима, при което се увеличава ефекта на отопление за сметка на времето за изгаряне на горивото, което се съкращава при еднократното зареждане.

 ПОДДЪРЖАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ

При транспортиране и монтаж на Вашата камина я пазете от сътресения и механични повреди. Внимателно проверете за цялостта на облицовъчните керамични тухли вътре в горивната камера и дали те са фиксирани към работното си място.

Редовно почиствайте огнището и пепелника от натрупване на твърди остатъци от горивния процес. След края на отоплителния сезон, вдигнете подвижното дъно на фурната на готварската печка и почистете събралата се пепел под дъното на печката.

За запазване на добрия външен вид на камината, редовно почиствайте външните й повърхнини с мека четка и влажна кърпа. Никога не използвайте за почистване абразивни и химически активни материали.

В интерес на безопасната и ефективна работа на Вашата камина поне веднъж годишно почиствайте кюнците и комина от натрупаните замърсявания. След повторния монтаж се убедете в херметичността и здравината на връзките.

Периодично проверявайте състоянието на комина - за наличието на деформации, счупвания, напуквания и други подобни. При

нужда потърсете помощта на специалист.

Съхраняването на камината се извършва в сухо и проветриво помещение, защитено от прах и други замърсявания.

 

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: