ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ НА „МЕГАДОМ“ ООД


Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за участие в предстоящата промоционална активност на продукти, предлагани във всички обекти на „Мегадом ООД“– магазини PRAKTIS, намиращи се на територията на страната.

1. ОРГАНИЗАТОР И СПОНСОР НА АКТИВНОСТТА

Организатор на промоционалната активност e „Мегадом” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Макгахан“ № 66, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130105570, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Спонсор на промоционалната активност е „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД.

 2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ

Настоящата промоционална активност се организира в съответствие на настоящите общи условия и е валидна при покупка от клиенти на компанията на всички машини с марка RAIDER.
Всеки клиент, който закупи една или повече машини RAIDER в периода на промоционалната активност 08.10.2018 – 25.10.2018, може да участва в игра с награди (преносим Bluetooth високоговорител, нивелир с магнит или рекламен часовник). Участието в играта става, след като клиентът попълни талон за участие (отпечатан от нас и предоставен на място в обекта на закупуване на продукта), и посочи в него данни за контакт и номер на касова бележка. Талона за участие се пуска в предназначените кутии на изхода на всеки магазин. Тегленето на наградите ще бъде след края на промоцията в рамките на една (1) седмица. Клиентите, закупили една или повече машини на RAIDER през онлайн магазина на Praktis - www.praktis.bg, участват автоматично в томболата, без да се налага да попълват допълнителен талон.

Организаторът ще предостави на разположение общо 56 Награди, които ще се раздават както следва:

ИМЕ НА АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ЗА ИГРАТА
Преносим Bluetooth високоговорител 14
Нивелир с магнит 21
Рекламен часовник RAIDER 21

 3. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА

Периодът на настоящата промоционална активност е 3 (три) седмици, считано от 08.10.2018г до 25.10.2018г. и се провежда на територията на всички обекти на магазини PRAKTIS. Право за участие в активността имат всички клиенти на магазините PRAKTIS, изявили желание чрез предоставянето на личните си данни и осъществяването на покупка на един или повече от продуктите в рамките на три последователни календарни седмици за периода на тази активност. Организаторът си запазва право по своя преценка да прекрати активността във всеки един момент. При прекратяване на промоционалната активност, преди изтичане триседмичния срок, „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си, произлизащи от настоящите Общи условия – т.е. да предостави възможност на клиентите, получили талон за участие да участват в играта, която ще се организира на посочената в т.2 дата.
Настоящата промоционална активност е обвързана с покупка на един или повече от посочените в т. 2 продукти. Право на участие има всяко пълнолетно физическо лице (участник ), закупило машина, съгласно настоящите правила, в някой от обектите на PRAKTIS. В активността нямат право да участват лица, ненавършили пълнолетие и служители на Организатора и членове на техните семейства.

 4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА

Необходимо условие за получаването на подаръчен продукт е закупуването на поне 1 брой машина с марка RAIDER, в периода на промоционалната активност и получаването на талон за участие. Покупка на машина в предходен или последващ период, не участват в промоционалната активност. Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер. Покупките във връзка с настоящата промоционална активност, се осъществяват съгласно актуалната цена на машините в магазини PRAKTIS. Покупката на продукт се извършва съгласно разпоредбите на Търговския Закон. За целите на администриране на промоционалната активност, клиентите, които изявят желание за участие в нея, при покупката на машина, доброволно предоставят личните си данни (три имена, телефон и електронна поща за връзка с тях). Печелившите от играта участници в активността получават един от наградните продукти, на място в обекта, от който са закупили продукта. Печелившите участници, закупили продукти от сайта на www.praktis.bg, ще получат своите награди от магазина в кв. „Хаджи Димитър“ – гр. София.

 5. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът е регистриран администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.
Предоставените клиентски данни (три имена, телефон и електронна поща (имейл) за връзка) за участие в промоционалната активност се съхраняват съгласно изискванията на Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, в сила от 25.05.2018г. Настоящата активност се провежда при спазване изискванията и на Закона за защита на личните данни. С предоставяне на своите три имена, телефон и електронна поща (имейл) за връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на промоционалната активност, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и рекламa и статистически цели. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от организатора в електронна база данни.
Пълна информация за защитата на личните данни в „Мегадом" ООД, можете да намерите на интернет страницата на Организатора - Политика за защита на лични данни. Контакт за връзка по въпроси, свързани с лични данни - Електронна поща: dpo@praktis.bg

6.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете, всички или част от Вашите лични данни, да продължат да бъдат обработвани от Организатора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, изпратено чрез електронна поща към dpo@praktis.bg

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на активността, на Интернет страницата на Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях ( https://www.praktis.bg/raidergame ). Организаторът има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при нарушаване, на което и да било от условия по нея. Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността. Всеки евентуален спор между Организатор и участниците в активността се решава по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните съдилища в Република България по реда на ГПК.

Към всички продукти на Raider

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: