Общи условия за участие в игра на „Мегадом” ООД “Томбола за четка Balitura

 

1. Организатор на Играта

1.1. Организатор на Играта “Томбола за четка Balitura е „Мегадом"ООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Макгахан" №66, ЕИК: 130105570, имейл адрес: media@praktis.bg.

1.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта. Предметните награди за участниците, спечелили от Играта, са подсигурени от „ТЕРАЗИД“ ЕООД.

 

2. Предмет и общи понятия:

2.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма и уреждат взаимоотношенията, които възникват между Мегадом ЕООД (наричано за краткост „Компанията”) и физическите лица, които участват в играта Томбола за четка Balitura на Мегадом ООД чрез изпращане на снимка на касов бон за закупен продукт Balitura di Perla във физическите магазини на “Мегадом” ООД в периода 20.06-17.07.2023 г на e-mail: media@praktis.bg.

2.2. Участието в играта изисква покупка на продукт Декоративна боя с перлен ефект Balitura в във физическите магазини на “Мегадом” ООД.

2.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се включва в Кампанията, съгласно точка 2.1. от настоящите Условия.

2.4. Условията се разпространяват на интернет сайта на Компанията https://praktis.bg/, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

2.5. Кампанията се провежда от 8.00 часа на 20.06.2023 г. до 23.59 часа на 17.07.2023 г.

2.6. Кампанията се организира на територията на Република България. Покупката на Декоративна боя с перлен ефект Balitura трябва да бъде извършена във физическите магазини на “Мегадом” ООД.

 

3. Включване в Кампанията:

3.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 години. Участниците се включват в Кампанията, като закупят минимум 1 бр. Balitura di Perla, снимат касовата бележка и я изпратят на e-mail: media@praktis.bg. в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие, Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

3.2 Всеки Участник в Кампанията има право да участва с неограничен брой снимки на различни касови бонове, в които фигурира продукта Balitura di Perla.

3.3. В Кампанията не могат да вземат участие служители на Мегадом ООД и техните роднини.

 

4. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

4.1. В рамките на Кампанията ще бъдат раздадени като награди 4 професионални четки за нанасяне на Balitura di Perla и 12 рекламни тениски.

4.2. Наградите ще бъдат теглени всеки понеделник в периода на Кампанията, а именно: 26.06, 03.07, 10.07 и 17.07.2023 г. На всяка от посочените дати на случаен принцип чрез томбола ще бъдат обявени имената на 4-ма участници, които ще получат една от седмичните награди - професионална четка 1 бр. или една от 3 рекламни тениски.

4.3. Наградите не може да бъда разменяни за паричните им или каквато и да е друга равностойност.

4.4. Печелившите участници ще бъдат обявени по имена на Фейсбук страницата на Компанията в коментар. https://www.facebook.com/HipermarketPraktis.

4.5. Всеки печеливш ще бъде потърсен на e-mail, за да предостави необходимите за получаване на наградата данни в рамките на 7 дни от получаването на известието.

4.6. Наградата, непотърсена в посочения в предходната точка 4.5. срок, не подлежи на изпращане на печелившия Участник.

4.7. Всички Участници в Кампанията получават правото да бъдат включени в томболата с цел определяне на печелившите и разпределяне на наградите, осигурена от “Теразид” ЕООД, съгласно настоящите Условия.

4.8. Участник, спечелил награда, но неизпълнил условията, посочени по-горе в точка 4.5. и точка 4.6. не получава наградата си. Непотърсена награда не се преразпределя.

 

5. Допълнителни разпоредби:

5.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от Мегадом ООД или Теразид ЕООД ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

5.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

5.3. С участието си в Кампанията всеки Участник  приема настоящите Правила.

5.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването им на Официалната интернет страница на Мегадом ООД https://praktis.bg/.

5.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с информацията за защита на личните данни разписани в "Общите условия на сайта" и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от Мегадом ООД или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

 

Информиран/а съм, че:

 1. Мегадом ООД, с ЕИК: 130105570, е администратор на лични данни. Компанията е със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Макгахан" №66, имейл адрес: media@praktis.bg.
 2. Личните ми данни се събират и обработват от Компаниите с цел участие в Кампания с игри и томболи включващи предметни награди, провеждани на територията на физическите магазини на Мегадом ООД и на https://praktis.bg/.
 3. За целите, посочени по-горе, Компаниите обработва следните лични данни/категории лични данни:
  • Имена
  • Данни за контакт /име и фамилия, телефон, адрес за доставка/
  • E-mail
 4. Компаниите ще съхранява събраните лични данни за срока на Кампанията.
 5. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:
  • Служители на Компанията, ангажирани за горепосочените цели.
  • Лица, с които Компаниите е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти във връзка с Кампанията.
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Компаниите услуги/продукти.
  • Лица, на които Компаниите е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.
 6. Като физическо лице – субект на данни, имам право да изискам от Мегадом ООД достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
 7. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Компанията.
 8. Компанията не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Компанията нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните).


Декларация – съгласие за обработване на лични данни

Със закупуването на  минимум 1 бр. боя Balitura di Perla, и изпращане на снимка на касовата бележка от покупката на e-mail: media@praktis.bg, посочена в точка 2.4. на настоящите Условия декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Мегадом ООД за горепосочените цели от настоящите Условия.

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Компанията, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: