Виж всички продукти на ТЕSY

След покупка може да се регистрираш тук за 180-те награди!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА ТЕСИ „КУПИ УРЕД TESY И ИГРАЙ ЗА ЕДНА ОТ 180 НАГРАДИ“


І. Организатор на Кампанията.


1. Организатор на Кампанията „Купи уред TESY и играй за една от 180 НАГРАДИ“ (наричана по-нататък в
настоящите Общи условия „Кампанията“) е „ТЕСИ“ ООД, 040029337 („ТЕСИ“). Организаторът самостоятелно
определя условията за участие в Кампанията.


ІІ. Правила за участие в Кампанията.


2. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи
условия.


3. Общите условия на Кампанията са публикувани на интернет страницата: www.promo.tesy.bg


ІІІ. Територия на провеждане на Кампанията.


4. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.


ІV. Право на участие в Кампанията. Участници.


5. Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.
6. За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт, съгласно описаното в тези Раздел VІІ „Механизъм
за участие в Кампанията“ на тези Общи условия. Работниците и служителите на Организатора, лицата, с които
работниците или служителите на Организатора се намират в брак и лицата, с които работниците или
служителите на Организатора се намират в родство по пряка линия първа степен (майка/баща – син/дъщеря)
и по съребрена линия втора степен (брат/сестра) нямат право да участват в тази Кампания.


V. Период на Кампанията.
7. Кампанията стартира в 00.00 ч. на 11.09.2020 г. и продължава до 23.59 ч. на 15.11.2020 г. включително
(„Период на Кампанията“).


VІ. Награден фонд.


8. Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните предметни награди:


8.1. 4 (четири) броя Смартфон Apple iPhone 11, 64 GB;
8.2. 4 (четири) броя лаптоп Lenovo IdeaPad 3;
8.3. 8 (осем) броя SONY PLAYSTATION 4 SLIM 500 GB;
8.4. 68 (шестдесет и осем) броя кафе машина DeLonghi модел EC191CD;
8.5. 96 (деветдесет и шест) броя Хавлиени кърпи с брандинг на търговската марка „TESY“,
наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.


9. Не се допуска замяна на Награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи
спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


VІІ. Механизъм за участие в Кампанията.


10. Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от следните продукти от
търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията:


10.1. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 30 35 12 B11 TSR;
10.2. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 50 38 20 B11 TSR;
10.3. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 50 44 20 B11 TSR;
10.4. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 60 38 20 B11 TSRC;
10.5. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 80 38 20 B11 TSRC;
10.6. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 80 38 30 B11 TSR;
10.7. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 80 44 30 B11 TSR;
10.8. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 100 44 30 B11 TSR;
10.9. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 120 44 30 B11 TSRC;
10.10. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV 150 44 30 B11 TSRC;
10.11. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight INOX SSV 50 35 20 B12 TSRC;
10.12. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight INOX SSV 50 44 20 B12 TSRC;
10.13. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight INOX SSV 80 35 30 B12 TSR;
10.14. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight INOX SV 80 44 30 B12 TSR;
10.15. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCH 50 35 20 B12 TSR;
10.16. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHL 50 35 20 B12 TSR;
10.17. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCH 80 44 30 B12 TSR;
10.18. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHL 80 44 30 B12 TSR;
10.19. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCH 100 44 30 B12 TSR;
10.20. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHL 100 44 30 B12 TSR;
10.21. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCH 120 44 30 B12 TSR;
10.22. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHL 120 44 30 B12 TSR;
10.23. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCH 150 44 30 B12 TSRC;
10.24. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV6S 80 44 30 B11 TSRP;
10.25. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV6SL 80 44 30 B11 TSRP;
10.26. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCVS 80 38 30 B11 TSRP;
10.27. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCVSL 80 38 30 B11 TSRP;
10.28. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9S 100 44 30 B11 TSRP;
10.29. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9SL 100 44 30 B11 TSRP;
10.30. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9S 120 44 30 B11 TSRP;
10.31. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9SL 120 44 30 B11 TSRP;
10.32. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9S 150 44 30 B11 TSRP;
10.33. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV9SL 150 44 30 B11 TSRP;
10.34. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHS 80 44 20 B12 TSRC;
10.35. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHS 100 44 20 B12 TSRC;
10.36. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCHS 120 44 20 B12 TSRC;
10.37. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4S 100 44 30 B11 TSRP2;
10.38. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4SL 100 44 30 B11 TSRP2;
10.39. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4S 120 44 30 B11 TSRP2;
10.40. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4SL 120 44 30 B11 TSRP2;
10.41. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4S 150 44 30 B11 TSRP2;
10.42. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV7/4SL 150 44 30 B11 TSRP2;
10.43. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел SimpatEco TESYEN7 CTV 503820 B11 TSR;
10.44. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел SimpatEco TESYEN7 CTV 803830 B11 TSR;
10.45. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел SimpatEco TESYEN7 CTV 804430 B11 TSR;
10.46. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел SimpatEco TESYEN7 CTV 1004430 B11 TSR;
10.47. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел ANTICALC TESYBG GCV 50 38 16D B14 TSR;
10.48. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел ANTICALC TESYBG GCV 803824D B14 TSR;
10.49. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел ANTICALC TESYBG GCV 804424D B14 TSR;
10.50. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел ANTICALC TESYBG GCV 1004424D B14 TSR;
10.51. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел ANTICALC TESYBG GCR 804424D B14 TSR;
10.52. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 50 47 20 C21 TSR;
10.53. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 80 47 30 C21 TSR;
10.54. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 100 47 30 C21 TSR;
10.55. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCH 80 47 30 C21 TSR;
10.56. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCHL 80 47 30 C21 TSR;
10.57. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCH 100 47 30 C21 TSR;
10.58. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCH 120 47 30 C21 TSR;
10.59. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCH 150 47 30 C21 TSRC;
10.60. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV6S 80 47 30 C21 TSRP;
10.61. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV6SL 80 47 30 C21 TSRP;
10.62. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV9S 100 47 20 C21 TSRCP;
10.63. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV9S 120 47 20 C21 TSRCP;
10.64. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV9S 150 47 20 C21 TSRCP;
10.65 Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 50 47 16D C21 TS2R;
10.66. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 80 47 24D C21 TS2R;
10.67. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 100 47 24D C21 TS2R;
10.68. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 80 47 24D C21 ECW;
10.69. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 100 47 24D C21 ECW;
10.70. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 120 47 24D C21 ECW;
10.71. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 150 47 24D C21 ECW;
10.72. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 50 27 22 E31 EC;
10.73. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 80 27 22 E31 EC;
10.74. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 100 27 22 E31 EC;
10.75. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 80 27 22 E31 ECW;
10.76. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 50 27 24D E31 EC
10.77. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 80 27 24D E31 EC
10.78. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BelliSlimo GCR 100 27 24D E31 EC
10.79. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV7/4S 120 47 20 C21 TSRCP2
10.80. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV7/4S 150 47 20 C21 TSRCP2
10.81. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCHS 80 47 20 C21 TSRCP
10.82. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCHS 100 47 20 C21 TSRCP
10.83. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCHS 120 47 20 C21 TSRCP
10.84. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Мodeco GCV 150 47 24D C21 TS2R
10.85. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Maxeau GCV 150 56 20 D06 SRC
10.86. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Maxeau GCV 200 56 30 D06 SRC
10.87. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Maxeau GCV10S 2005624C D06 S2RCP
10.88. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Maxeau GCV10SL 2005624C D06 S2RCP
10.89. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCA 06 15 M01 RC
10.90. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCA 1020 L52 RC
10.91. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCA 1015 L52 RCM
10.92. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCA 15 20 L52 RC
10.93. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCU 06 15 M01 RC
10.94. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCU 1020 L52 RC
10.95. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел GCU 15 20 L52 RC
10.96. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 35 X02 KI
10.97. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 35 X02 KIH
10.98. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 50 X02 KI
10.99. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 50 X02 KIH
10.100. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 70 X02 BA H
10.101. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел IWH 80 X02 IL
10.102. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV6S 80 44 30 B11 TSR
10.103. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел BiLight GCV6SL 80 44 30 B11 TSR
10.104. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Anticalc Slim GCV 50 38 16D D06 TS2R
10.105. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Anticalc Slim GCV 80 38 24D D06 TS2R
10.106. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Anticalc GCV 80 44 24D D06 TS2R
10.107. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Anticalc GCVHL 80 44 24D D06 TS2R
10.108. Електрически бойлер с търговска марка TESY, модел Anticalc GCV 100 44 24D D06 TS2R
10.109. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 050 MIS F;
10.110. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 100 MIS F;
10.111. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 150 MIS F;
10.112. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 200 MIS F;
10.113. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 250 MIS F;
10.114. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 300 MIS F;
10.115. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 150 MIS F;
10.116. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 200 MIS F
10.117. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 250 MIS F;
10.118. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 300 MIS F;
10.119. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 050 EIS W;
10.120. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 100 EIS W;
10.121. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 150 EIS W;
10.122. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 200 EIS W;
10.123. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 250 EIS W;
10.124. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco CN 03 300 EIS W;
10.125. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 150 EIS W;
10.126. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 200 EIS W;
10.127. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 250 EIS W;
10.128. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 300 EIS W;
10.129. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco CN 04 250 MIS F;
10.130. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 050 EIS W;
10.131. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 100 EIS W;
10.132. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 150 EIS W;
10.133. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 200 EIS W;
10.134. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 250 EIS W;
10.135. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел LivEco CN 05 300 EIS W;
10.136. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco Cloud CN 03 200 EIS CLOUD W
10.137. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел HeatEco Cloud CN 03 250 EIS CLOUD W
10.138. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 050 EIS CLOUD W
10.139. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 100 EIS CLOUD W
10.140. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 150 EIS CLOUD W
10.141. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 200 EIS CLOUD W
10.142. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 250 EIS CLOUD W
10.143. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud CN 04 300 EIS CLOUD W
10.144. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 050 EIS CLOUD W
10.145. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 100 EIS CLOUD W
10.146. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 150 EIS CLOUD W
10.147. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 200 EIS CLOUD W
10.248. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 250 EIS CLOUD W
10.149. Панелен конвектор с търговска марка TESY, модел ConvEco Cloud IC CN 04 300 EIS CLOUD W
10.150. Стенен лъчист конвектор TESY, модел RH03 200 EAS LCD
10.151. Подов конвектор TESY, модел CN 202 ZF
10.152. Подов конвектор TESY, модел CN 203 ZF
10.153. Подов конвектор TESY, модел CN 204 ZF
10.154. Подов конвектор TESY, модел CN 214 ZF
10.155. Подов конвектор TESY, модел CN 205 ЕАSLFR
10.156. Подов конвектор TESY, модел CN 205 EASLFR W
10.157. Подов конвектор TESY, модел CN 205 EASLFR WB
10.158. Подов конвектор TESY, модел CN 206 ZF
10.159. Подов лъчист конвектор TESY, модел MC 20111
10.160. Подов лъчист конвектор TESY, модел MC 2012
10.161. Подов лъчист конвектор TESY, модел MC 2013
10.162. Подов лъчист конвектор TESY, модел MC 2014
10.163. Лъчист конвектор TESY, модел RH01 150 EAS
10.164. Лъчист конвектор TESY, модел RH03 200 EAS LCDСтраница 7 от 11
10.165. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CB 2009 E01 R
10.166. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел СВ 2009 Е01 V
10.167. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CB 2512 E01 R
10.168. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CB 2512 E01 V
10.169. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CB 3014 E01 R
10.170. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CC 2008 E05 R
10.171. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CC 2510 E05 R
10.172. Маслен радиатор с търговска марка TESY, модел CC 3012 E05 R


11. Участникът следва да достъпи интернет страницата: www.promo.tesy.bg и да въведе в нарочната форма
изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер,
населеното място, в което е закупен продуктът и номер на гаранционната карта, придружаваща закупения
продукт (за повече информация защо и как обработваме вашите данни, вижте Вашите информационни права
по GDPR). След въвеждане на изискваната информация Участникът следва да се съгласи с тези общи условия и
с политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“. След натискане на бутона
„Регистрирай се“ Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: www.promo.tesy.bg, така
и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение
съставлява потвърждението за участие в Кампанията. Един Участник има право на неограничен брой
регистрации на интернет страницата: www.promo.tesy.bg като номерът на гаранционната карта, придружаваща
закупения продукт, въведен при последваща регистрация, следва да се различава от въведените при
предходните регистрации на същия Участник номера на гаранционни карти.


12. Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 180 участници, които печелят
Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат извършени както следва:

 • 12.1. На 25.09.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.2 На 02.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.3. На 09.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.4. На 16.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 20 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.5. На 23.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.Страница 8 от 11
 • 12.6. На 30.10.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.7. На 06.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.8. На 16.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 25 броя печеливши
 • участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до
 • деня предхождащ деня на тегленето, включително.
 • 12.9. Непосредствено след 22.11.2020 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на
 • резервни победители, които ще имат право да получат Награда, ако печеливш в съответното теглене участник
 • не е изпълнил посочените в т. 13 или т. 14 на тези Общи условия изисквания.


13. Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях
телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата:
www.promo.tesy.bg в деня, следващ деня на съответното теглене. Всеки от печелившите участници в
Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил
Награда. Потвърждението от Организатора по предходното изречение ще съдържа хиперлинк към
регистрационна форма, в която печелившият участник следва да попълни трите си имена, населено място,
пощенски код, адрес за доставка на Наградата и телефон за връзка с Организатора не по-късно от 22.11.2020 г.,
включително. В случай, че печелившият участник не стори това или го стори, но извън посочения по-горе срок,
същият губи правото си да получи Награда.


14. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер
или служител на Организатора до 10 работни дни от датата на надлежно попълване на регистрационната форма
по т. 13 от тези Общи условия. Наградата може да бъде получена само от спечелилия наградата Участник и след
представяне на лична карта, оригинал на фискален бон, удостоверяващ закупуването на продукта, за който е
издадена гаранционната карта, посочена в печелившата регистрация на Участника и регистрираната на
интернет страницата: www.promo.tesy.bg номер на гаранционна карта, съответстваща изцяло на въведената по
реда на т. 11, и след подписване на приемо-предавателен протокол за получаването ѝ. Допуска се наградата
да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери
писмено, че е получил наградата от името на печелившия и само в случаите, в които наградата съставлява
награда по т. 8.5 от тези Общи условия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.


15. Награди, непотърсени в срок до 22.11.2020 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез
жребий, между останалите участници в Кампанията.


16. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации
"автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще
бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване
на повече от една регистрация от едно лице с един и същ номер на гаранционна карта; б) използването на
техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното
физическо лице в Кампанията; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или
увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за
начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

VIII. Приемане на Общите условия.


17. Чрез изпълнение на описаните изисквания в т. 11 на Раздел VІІ, от настоящите Общи условия, УчастникътСтраница 9 от 11
декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги
спазва.


IХ. Промени в Общите условия.


18. С оглед периодично допълване и модификации на Кампанията и нейното усъвършенстване и разширяване,
Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора


19. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет страницата:
www.promo.tesy.bg и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.


20. Организаторът прекратява участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до
Организатора, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.


Х. Ограничаване на отговорността.


21. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Кампанията e изцяло на
негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в
Кампанията вреди, освен ако са причинени умишлено.


22. Организаторът не носи отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в Кампанията при
настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.


23. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи
ползването на интернет страницата: www.promo.tesy.bg вследствие на експлоатиране на оборудването на
Участника.


24. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални
прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата:
www.promo.tesy.bg които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на Организатора.
Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организатора, за
пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе
прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази
връзка.


25. Организаторът не гарантира, че участието в Кампанията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и
свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи
отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми,
свързани с участието в Кампанията.


ХІ. Временни санкции. Дисквалификация.


26. Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава и/или прекратява участието
на Участника в Кампанията, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия,
морала и добрите нрави, като Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.


27. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника
или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието и/или прекратяването на
участието на Участника в Кампанията.


28. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява
престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима
информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на
извършеното престъпление.


29. При дисквалифициране на Участник по реда на т. 26 по-горе Организаторът не е длъжен да дава обяснения
и/или представя доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината заСтраница 10 от 11
дисквалификацията му.


ХІІ. Обезщетения.


30. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и
пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения,
настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието
му в Кампанията в нарушение на действащото законодателство и настоящите Общи условия.


ХІІІ. Правила по отношение на личните данни.


31. Настоящите Общи условия са изготвени при условията на законосъобразност, прозрачност и
добросъвестност във връзка с обработката, събирането и съхранението на лични данни на участници в
съответствие с приложимите разпоредби на националното и европейското законодателство в областта на
личните данни (Регламент 2016/679 на ЕП и на Съвета и Закон за защита на личните данни).


32. Организаторът, самостоятелно и независимо, в съответствие с императивните разпоредби на приложимото
национално и европейско законодателство е изготвил Политики за сигурност и неприкосновеност на данните.
Повече за тези Политики всеки Участник може да научи като посети следния независим сайт: www.tesy.com


33. Организаторът, самостоятелно и независимо, е предприел всички необходими технически и
организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна
загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на
обработване. Организаторът определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно
необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.


34. Всеки Участник - "субект на лични данни", събрани при провеждането на Кампанията има право на :


• Информираност;
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били
нарушени.


Повече информация за тези права участниците могат да намерят в информационното приложение, неразделна
част от настоящите Общи условия.


35. Всеки Участник предоставя необходимите за участие в Кампанията лични данни и е информиран, че
доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да
бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:


• идентификация на лицата във връзка със участието им в Кампанията;
• за статистически цели, като в процеса на обработката данните ще бъдат напълно анонимизирани,
така че да бъде напълно невъзможно идентифицирането на участник;
• спазване изискванията на данъчното законодателство за удържане и внасяне на окончателен данък
по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и тяхното деклариране от
платеца.


36. При изпълнение на правилата за участие в Кампанията съгласно настоящите условия и съобразно
действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците,
предоставени на Организатора няма да бъдат:
• обработвани от трети лица, освен ако предоставянето им е задължително по силата на закон илиСтраница 11 от 11
друг нормативен акт или Организаторът е сключил договор с трети лица и е възложил обработката
на данните на участниците във връзка с участието им в Кампанията .
• трансферирани извън територията на Европейския съюз, както и няма да бъдат предоставяни на
трета държава или международна организация.


37. Личните данни, предоставени от участниците в Кампанията се съхраняват за срок не по-дълъг от периода,
за който се провежда Кампанията, но не по-кратък от окончателното предоставяне на Наградите на всички
печеливши Участници. След приключването на последната, данните на участниците ще бъдат незабавно
изтрити и унищожени, освен данните на победителите, реално получили своите награди, които следва да бъдат
обработвани с оглед спазване на данъчното законодателство.


38. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Кампанията по начина, описан
по-горе са следните: Ваши три имена, имейл, адрес, телефон за контакти. Освен посочените в предходното
изречение лични данни печелившите участници следва да предоставят и следните лични данни: единен
граждански номер и дата на раждане, освен в случаите, в които спечелената награда е такава по т. 8.5. от
настоящите Общи условия. Всеки участник заявява, че е предоставил точни и коректни данни.


ХІV. Други условия.


39. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че установи
злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия или ако настъпят други, налагащи прекратяване
обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.


40. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно
извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка и лично
съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други
подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде
възпроизведено.


41. В случай, че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за
получено само с изпращането му от Организатора, дори ако не е било получено.


42. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това
няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната
клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


43. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.


44. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в Кампанията са за сметка на Участника. Всички
данъци, доколкото такива се дължат съгласно действащото законодателство, при получаване на предметна
награда, са за сметка на ТЕСИ ООД.


45. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при
следване на посочената в т. 43 процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за
решаване пред компетентния български съд със седалище в град Шумен.


46. Всички съобщения от Участници до Организатора могат да бъдат изпратени в писмен вид на адрес: гр.
София 1166, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2.1, ет. 2 или по електронен път на e-mail адрес
marketing@tesy.com


47. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 11.09.2020 г. и са валидни за Периода на Кампанията
в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на Раздел ІХ.

Praktis
Абонирайте се за нашите специални предложения: